SAETNIESDAAJROEH SEKSUELLE IRHKEMEN BÏJRE

SAETNIESDAAJROEH  SEKSUELLE IRHKEMEN BÏJRE

Redd Barna: Saetniesdaajroeh irhkemi bïjre – Gyhtjelassh vaestiedassh seksuelle irhkemi bïjre

Moenebe daesnie gumhtie seksuelle irhkeldh almah minngelen maehtieh skaarese sjïdtedh:

 • Nåake jïjtjedamtoe – negativ selvfølelse

 • Geerve mubpiejgujmie aktesne jieledh – samlivsproblemer

 • Måerieh – sinne

 • Jïjtjemse maskastidh, jeatjabijstie dabpamidh – isolasjon

 • Bælloe – angst

 • Depresjovne – depresjon

 • Assjaldahkh aemieluesemen bïjre – selvmordsproblematikk

 • Skaltam damtedh – skyldfølelse

 • Skaamam damtedh – skamfølelse

 • Sarka – sorg

 • Ohtselimmie – savn

 • Garredaalhkese-aeviestimmie – rusavhengighet

 • Oktegs-voete – ensomhet

 • Raastehts-voete – grenseløshet

 • Identiteete-tjoelmh – identitetsproblemer

 • Tjelmehts gïemhpes-voete – snillisme

 • Skaajmes-voete – dissosiering

 • Lïhkesvoete-geerveme – Vegring for fysisk, følelsesmessig og psykisk nærhet

 • Voepedimmieh – plages av søvnforstyrrelser og mareritt

 • Geerve ïedtjem tjöönghkedh – konsentrasjonsproblemer

 • Dysleksije – dysleksi

 • Mujvies beetneh-tsiehkie – uryddig eller kaotisk privatøkonomi

 • Ov-sjeakoldh gåetie – kaotisk rotete hjemme

 • Alvas vissjeles-voete – over-pertenlige

 • Alvas vïhtesjimmie-daerpiesvoete – stort kontrollbehov

 • Baeniedåakterebælloe – tannlegevegring

 • Fobijh – fobier

 • Byöpmedimmieheaptoeh – spiseforstyrrelser

 • Psykosh – psykoser

 • Erektijle heaptoeh – erektil dysfunksjon

 • Seksuelle neavrah – seksuell frustrasjon

 • Jaamalgimmie – fysisk nummenhet

 • Apatije – apati

 • Guaktastalleme – beslutningsvegring

 • Tjirrehtimmie-gerveme – fullføringsvegring

 • Homo-aassjoe – homohat

 • Nyjsen-aassjoe – kvinnehat

 • Bïssedimmie-gerveme – vegring for personlig hygiene