Viehkie

MAH DAARPESJH SOPTSESTIDH GIEJNIE?

Daennie sæjrosne bïevnesh gaavnh jarngi, siebriej jïh nehtesæjroej bïjre.

Daesnie leah sijjieh gusnie raeriestimmiem jïh viehkiem åadtjoeh.

Mijjen nehtesijjie www.utsattmann.no raerieh jïh gaskesadtemebïevnesh faala gaarmanæjjide jïh dej lïhkesadtjide.

Ektievoete mij seksuelle irhkemi vuestie, dan lea nehteportaale mesnie dam jarngem gaavnh mij dov hïejmesijjien lïhkemes: www.fmso.no.

Maahtah aaj ringkedh daan ektie-nommerasse 800 57 000. Muvhth jarngh eah leah FMSO:se jearohke guktie dejgujmie maahtah jïjtje govlehtidh dallegh. SMSO-Agder, SMISO Elverum, Norasenteret IKS Øst-Finnmark jïh Saemien neavroe- jïh inseestejarnge Karasjohkesne. Oslosne jarngem gaavnh seksuelle irhkeldh almaj gaavhtan, SSMM jïh Adam – Gærhkoen vierhtiejarngen faaleldahke gaarmanæjjide. Tlf. 23 22 79 30.

Andre

ALARMTELEFONEN for barn og unge 116 111
Telefon: 116 111
Webside: www.116111.no

Landsdekkende telefon incest- og sekuelt misbrukte
Telefon: 800 57 000
Webside: http://www.incest80057000.no/

Barneombudet
Hammersborg torg 1
PB. 8889 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf: 22 99 39 50
E-post:post@barneombudet.no
Webside: www.barneombudet.no

Barn og ungens kontakttelefon (Røde Kors)
Tlf: 800 33 321
Webside: https://www.rodekors.no/distriktsider/Nord_Trondelag/Aktuelt_og_nyheter/barn-og-unges-kontakttelefon/

 

Fastleger

Fastlegen din kan være en samtalepartner.
Les mer

Psykologer / behandlere

Psykologer kan for mange være et sted å starte.
Les mer

Gestaltterapeut

Her kan du ta kontakt, uten henvising. Du må selv betale timeprisen
Les mer

BUP

Dette er et tilbud til unge under 18 år
Les mer

Barnevernet

Om dette gjelder en person under 18 år kan man ta kontakt med barnevernet for å få hjelp
Les mer

Sentrene

Et lavterskeltilbud for menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Vi har taushetsplikt, det føres ingen journal og tilbudet er gratis.

Akershus
Krise- og incestsenteret i Follo
Langbakken 9
1430 Ås
Tlf: 64 97 23 30
E-post: post@kisif.no
Web: www.kisif.no

Aust-Agder
Senteret mot seksuelle overgrep i – Agder
Langbryggen 13, 4 etasje
4801 Arendal
Tlf: 37020200 / 91 78 90 35
E-post: kontak@smso-agder.no
Web: www.smso-agder.no

Buskerud
Buskerud regionens Incestsenter
Haugesgt. 1
PB 237 Bragenes
3001 Drammen
Tlf: 32 04 58 00
E-post: bris@drammen.kommune.no
Web: www.brisenter.org

Finnmark
Nora Krise og incestsenter
Amtmannsgt. 4
PB 347
9915 Kirkenes
Tlf: 78 99 60 60
E-post: info@norasenteret.no
Web: www.norasenteret.no

Samisk krise- og incestsenter
Boks 97
9730 Karasjok
Tlf: 78 46 70 88
E-post: krisesenteret@karasjok.kommune.no

Hedmark
Eva`s Støttesenter
(Besøksadresse: Storgata 16)
Postboks 242
2401 Elverum
Tlf: 62 41 18 62
E-post: post@evas-stottesenter.no
Web: www.evas-stottesenter.no

Gudbrandsdalen krise og incestsenter
Postboks 128
2601 Lillehammer
Tlf: 61 27 92 30
E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Støttesenter mot Incest og seksuelle overgrep – Hamar
Storhamargata 21
2317 Hamar
Tlf: 62 53 34 01
E-post: post@smisohamar.no
Web: www.smisohamar.no

Hordaland
Senter Mot Incest og seksuelle overgrep i Hordaland
St Jacobsplass 9, 1. etg
5008 Bergen
Tlf: 55 90 49 90
E-post: post@smih.no
Web: www.smih.no

Møre og Romsdal
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Møre og Romsdal
Moldeliveien 9
6413 Molde
Tlf: 71 11 51 55
E-post: smiso@smiso-mr.no
Web: www.smiso-mr.no

Nord-Trøndelag
Senter mot Incest og seksuelle overgrep, Nord-Trøndelag
(Besøksadresse: Ravnsgata 6)
Postboks 126
7601 Levanger
Tlf: 74 08 65 00
E-post: smi@levanger.online.no
Web: www.smi.nt.no

Nordland

Senter mot incest og seksuelle overgrep-Nordland
Peter Bachsgt.11
Postboks 138
8651 Mosjøen
Tlf: 75173050 / 46936760
E-post: post@smiso-nordland.no
Web: www.smiso-nordland.no

Oppland
Senter mot incest og seksuelle overgrep Gjøvik IKS
Glassverksgata 5
2815 Gjøvik
Tlf: 61 17 14 00
E-post: post@smiso-oppland.no

Oslo
SSMM
Senter for seksuelt misbrukte menn
Adresse : Storgata 3
0155 Oslo
Tlf: +47 22 42 42 02
E-post: post@ssmm.no
Web: www.ssmm.no

Stiftelsen Støttesenter mot Incest – Oslo
Postboks 8895 Youngstorget
(besøksadresse: Youngstorget 5, inngang Torggata)
28 Oslo
Tlf: 23 31 46 50
E-post: postmaster@smioslo.no
Web: www.sentermotincest.no

Rogaland
SMSO Rogaland
(Besøksadresse: Gravasvn 36)
Postboks 39 Sentrum
4301 Sandnes
Tlf: 51 97 19 00 / 98077080
E-post: post@smso-rogaland.no
Web: www.smso-rogaland.no

Sør-Trøndelag
Senter mot Incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag
Parkveien 17
7030 Trondheim
Tlf: 73 89 08 80
E-post: smiso-st@smiso-st.no
Web: www.smiso-st.no

Telemark
Senter mot seksuelle overgrep Telemark
Langbrygga 6
3724 Skien
Tlf: 35 50 55 60
E-post: post@smstelemark.no
Web: www.smstelemark.no

Troms
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep – Troms
Søndre Tollbodgt. 9, 3 etg
Postboks 1231
9262 Tromsø
Tlf: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no
Web: www.smiso.no

Vest-Agder
Senter mot seksuelle overgrep – Agder
Markensgt. 37, 2 etg
Postboks 330
4663 Kristiansand S
Tlf: 38 07 11 11
E-post: kontak@smso-agder.no
Web: www.smso-agder.no

Vestfold
Incestsenteret i Vestfold
Glitneveien 22
3151 Tolvsrød
Tlf: 33 35 77 75
E-post: senteret@incestsenteretivestfold.no
Web: www.incestsenteretivestfold.no

Østfold
Krise og incestsenteret i Fredrikstad
Postboks 515
1612 Fredrikstad
Tlf: 69 95 55 60