MAH DAARPESJH SOPTSESTIDH GIEJNIE?

Daennie sæjrosne bïevnesh gaavnh jarngi, siebriej jïh nehtesæjroej bïjre.

Daesnie leah sijjieh gusnie raeriestimmiem jïh viehkiem åadtjoeh.

Mijjen nehtesijjie www.utsattmann.no raerieh jïh gaskesadtemebïevnesh faala gaarmanæjjide jïh dej lïhkesadtjide.

Ektievoete mij seksuelle irhkemi vuestie, dan lea nehteportaale mesnie dam jarngem gaavnh mij dov hïejmesijjien lïhkemes: www.fmso.no.

Maahtah aaj ringkedh daan ektie-nommerasse 800 57 000. Muvhth jarngh eah leah FMSO:se jearohke guktie dejgujmie maahtah jïjtje govlehtidh dallegh. SMSO-Agder, SMISO Elverum, Norasenteret IKS Øst-Finnmark jïh Saemien neavroe- jïh inseestejarnge Karasjohkesne. Oslosne jarngem gaavnh seksuelle irhkeldh almaj gaavhtan, SSMM jïh Adam – Gærhkoen vierhtiejarngen faaleldahke gaarmanæjjide. Tlf. 23 22 79 30.

SVAALHTESH

FMSO (Fellesskap mot seksuelle overgrep)
Frirettshjelp Advokat
Overgrep.no
Tannlege
Advokat Bredesen

SANKS – Finnmarkssykehuset – https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks/om-oss/kontakt-oss#henvisningsinfo

Kontoret for voldsoffererstatning – https://www.voldsoffererstatning.no/

Støttesenter for kriminalitetsutsatte – https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/

Alternativ til vold – sinnemestring – https://atv-stiftelsen.no/

Tips telefon til Politiet – https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord – https://lfss.no/

Andre

Barneombudet
Hammersborg torg 1
PB. 8889 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf: 22 99 39 50
E-post:post@barneombudet.no
Webside: www.barneombudet.no

Barn og ungens kontakttelefon (Røde Kors)
Tlf: 800 33 321
Webside: https://www.rodekors.no/distriktsider/Nord_Trondelag/Aktuelt_og_nyheter/barn-og-unges-kontakttelefon/

ALARMTELEFONEN for barn og unge 116 111
Telefon: 116 111
Webside: www.116111.no

Landsdekkende telefon incest- og sekuelt misbrukte
Telefon: 800 57 000
Webside: http://www.incest80057000.no/

Sentrene

Et lavterskeltilbud for menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Vi har taushetsplikt, det føres ingen journal og tilbudet er gratis.

Trykk på fylkesnavnene for å åpne listen

Troms og Finnmark

Nora Krise og incestsenter
Adresse: Henrik Lundsgate 4
9915 Kirkenes
Tlf: 78 99 60 60
E-post: info@norasenteret.no
Web: http://www.norasenteret.no

Smiso – Tromsø
Adresse: Søndre Tollbodgate 9 ( Vi holder til i 3 etasje )
Postboks 1231
9262 Tromsø
Tlf: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no
Web: http://www.smiso.no

Smiso – Alta
Epost: post@smisovest-finnmark.no
Telefon: 78 43 46 93/ 95 46 43 38

Nordland

Smiso – Mosjøen
Adresse: Strandgata 36
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 30 50 Mobil: 46 93 67 60
E-post: post@smiso-nordland.no
Web: http://smiso-nordland.ipage.no/

Trøndelag

Smiso – Levanger
Adresse: Staupslia 41 (Rektorboligen på Staup)
Postboks 126
7601 Levanger
Tlf: 74 05 20 30
Mobil: 46 93 69 77
E-post: smiso@smi.nt.no
Web: http://www.smi.nt.no/

Smiso – Trondheim
Parkveien 17
7030 Trondheim
Tlf: 73 89 08 80
Mobil: 99 57 11 98
E-post: smiso-st@smiso-st.no
Web: http://www.smiso-st.no

Møre og Romsdal

Smiso – Molde
Moldeliveien 9
6415 Molde
Tlf: 71 11 51 55 Mobil: 97 41 55 80
E-post: smiso@smiso-mr.no
Web: http://www.smiso-mr.no/no/hvem-er-vi/

Rogaland

Smiso – Rogaland
Adresse: Langgata 41, 4306. Sandnes ( Vi holder til i 4 etasje )
Telefon: 51 97 19 00
E-Post: post@smiso-rogaland.no
Web : https://www.smiso-rogaland.no/

Avdeling Haugesund
Adresse : Sørhauggaten 111, Helsehuset i Haugesund ( Vi holder til i 3 etasje )
Telefon 51 97 19 00, eller send sms på mobil 926 57 203, eventuelt på post@smiso-rogaland.no

Innlandet

Smiso – Hamar
Lindbergbakken 3b
2318 Hamar
Tlf: 916 91 714
E-post: post@smisohamar.no
Web: http://www.smisohamar.no

Smiso – Elverum
Adresse: Storgata 10
2408 Elverum
Telefon: 97 15 98 10
E – post: post@smisoelverum.no
Web: https://smisoelverum.no/

Smiso – Gjøvik
Adresse: Glassverksgata 52815 Gjøvik
Tlf: 61 17 14 00
E-post: post@smiso-oppland.no
Web: https://www.smiso-oppland.no/

Vestland

Smiso – Bergen
Adresse: St Jacobsplass 9 ( Vi holder til i 1. etasje )
5008 Bergen
Tlf: 55 90 49 90. Mobil: 90 85 35 69 – NB! Bare for tekstmeldinger
E-post: post@smiso-hordaland.no
Web: https://www.smiso-hordaland.no/

Viken

Drammen
Rosenkrantzgata 17, ( Vi holder til i 2 etasje )
3018 Drammen
Tlf: 32 04 58 00
E-post: bris@drmk.no
Web: http://www.brisenter.org

Krise- og incestsenteret i Follo
Langbakken 9
1430 Ås
Tlf: 64 97 23 00
E-post: post@kisif.no
Web: http://www.kisif.no

Krise og incestsenteret i Fredrikstad
Adresse: Sandveien 15, 1613 Fredrikstad
Tlf: 69 95 55 60
E-Post: krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no
Web: http://blaakors.no/krisesenteret/

Vestfold og Telemark
Tønsberg

Incestsenteret
Adresse: Glitneveien 22
3151 Tolvsrød
Tlf: 33 35 77 75
E-post: post@isiv.no
Web: http://www.incestsenteretivestfold.no – NY Webadresse kommer!!!!!!!!!!!! – https://nb-no.facebook.com/incestsenteret/

Smiso – Skien
Adresse: Holbergsgate 14, 3717. Skien (Vi holder til i 2. etasje)
Telefon : 35 58 88 80
E-Post: post@smisotelemark.no
Web : https://smisotelemark.no/

Agder

Kristiansand
Adresse: Markensgate 37 ( Vi holder til i 2 etasje )
Postboks 330
4663 Kristiansand S
Tlf: 38 07 11 11
E-post: kontak@smso-agder.no
Web: http://www.smso-agder.no

Arendal
Adresse: Havnegaten 1 ( Vi holder til i 2 etasje )
4836 Arendal
Tlf: 37 02 02 00 / 91 78 90 35
E-post: kontak@smso-agder.no
Web: http://www.smso-agder.no

Oslo

Kirkelig Ressurssenter
mot vold og seksuelle
overgrep
Adresse: Lovisenberggata 15A
0456 Oslo
Telefon: 23 22 79 30
E – post: post@ressurssenteret.no – adam@ressurssenteret.no
Web: http://www.kirkeligressurssenter.no/

Dixi – Oslo
Ressurssenter for voldtatte
Adresse: Bygdøy Alle 1
0257 Oslo
Telefon: 22 44 40 50 Mobil: 930 58 070
E – Post: dixi@dixioslo.no
Web: https://www.dixi.no/

SSMM – Oslo
Senter for seksuelt misbrukte menn
Adresse : Storgata 3
0155 Oslo
Tlf: +47 22 42 42 02
E-post: post@ssmm.no
Web: https://www.ssmm.no/

Smiso – Oslo
Adresse: Akersgata 1-5 ( Du finner oss i 4 etasje )
0158 Oslo
Tlf: 23 31 46 50
E-post: post@smioslo.no
Web: https://sentermotincest.no/