Blog

Har jeg krav på voldsoffererstatning?

Spørsmål

Hei
Jeg heter Rune og er 35 år gammel. Jeg er bosatt nord i landet med kone og 2 små barn. Da jeg var ca 7-8 år ble jeg utsatt for grove sexuelle overgrep av min bestefar som bodde i huset ved siden av. Overgrepene pågikk i en periode på ca 3 år og skjedde ganske ofte da jeg ble plassert hos han. Jeg måtte nesten hver gang sutte på tissen hans og han prøvde også ved flere anledninger å trenge seg inn i meg bakfra.

Bestefar var aldri voldelig da han utførte disse overgrepene, men kom til stadighet med trusler om fengsel, hvis jeg fortalte noen om hva han gjorde med meg.

Pga skam og skyldfølelse så har jeg ikke turt å fortelle noen om dette før nå. Bestefar døde våren 2010 og jeg føler jeg nå må ta tak i dette som har plaget meg siden barndommen. Min kone, far og mor vet nå hva som foregikk i huset til bestefar og de støtter meg som best de kan.

Har også oppsøkt et lokalt støttesenter her hvor jeg bor for å få hjelp. Jeg sliter med dårlig selvbilde, aggresjon og dårlig sexliv og kona har sagt hun vurderer å reise fra meg hvis jeg ikke snart får bearbeidet det som skjedde.

Etter å ha lest om utsattmann.no på internett og hørt flere av disse guttene fortelle at det IKKE er min feil så ønsker jeg nå å gjøre noe med livet mitt.

Jeg har derfor anmeldt saken til Politiet, men fikk ganske straks avslag (henleggelse) fordi saken mangler tekniske bevis og fordi foreldesesfristen gjør saken min for gammel.

Har jeg krav på voldsoffererstatning?
Jeg er ufør pga ødelagt rygg og har en inntekt på ca 215 tusen i året brutto. Kan jeg snakke med en advokat og har jeg med min lave inntekt krav på fri rettshjelp? Foreldesesfrister? Kan dere fortelle, forklare litt åssen det virker for dette skjønner jeg ikke noe av. Er det forskjell på grove sexuelle overgrep og taffsing? Hvor går grensen og hva sier jussen om dette?

Hilsen Rune

Svar:
Hei Rune
Takk for spørsmål.

Du spør om viktige ting, jeg har spurt meg fore på Kontoret for voldsoffererstatning, her er deres svar.

Vennlig hilsen Jarle

Svar fra Kontoret for voldsoffererstatning

Jeg skal nedenfor forsøke å svare etter beste evne, men dersom noe er uklart eller at jeg ikke nevner noe, er det bare å ta kontakt.

Forholdet er anmeldt. Dette er et krav etter voldsoffererstatningsloven § 3 tredje ledd.

Så til spørsmålet om foreldelse. Det finnes ingen regler om foreldelse i voldsofferforskriften som gjelder for forhold som har skjedd mellom 1. januar 1975 og 1. juli 2001. Om forholdet er strafferettslig og formuerettslig foreldet kan dette likevel få betydning i en rimelighetsvurdering etter voldsofferforskriften § 1 (I den utstrekning det finnes rimelig yter staten erstatning etter disse forskriftene…).

Ved søknad om voldsoffererstatning er det de nåværende strafferammene og foreldelsesreglene som legges til grunn ved vurdering om forholdet er strafferettslig foreldet. Gjentatte seksuell omgang med barn under 10 år har en strafferamme på 21 års fengsel, jf. straffeloven § 195 første ledd, jf. annet ledd litra c. Dette gir i henhold til straffeloven § 67 en foreldelsesfrist på 25 år. Videre følger det av straffeloven § 68 at det foreldelses fristen ikke begynner å løpe før fornærmede fyller 18 år ved overtredelse av §§ 195 eller 196. Nærværende sak vil da ikke strafferettslig foreldes før søker er 43 år. Det er viktig her å bemerke at politiet og påtalemyndigheten må vurdere foreldelse etter de reglene som var gjeldene på skadetidspunktet. Det kan derfor fremkomme at politiet henlegger en sak som foreldet, mens den ikke vil være det ved søknad om voldsoffererstatning.

Den sivilrettslige foreldelsen inntrer i henhold til foreldelsesloven § 9 nr. 1 og 2, 3 år etter den dag skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. Kravet foreldes likevel senest 20 år etter at den skadegjørende handling eller ansvarsgrunnlaget opphørte. Grensen på 20 år vil likevel ikke gjelde i saker der det er påført personskade før skadelidte fylte 18 år. Det må her foretas en vurdering om når en kan si at søker ble klar over skaden og den ansvarlige.

Om Rune vil kunne tilkjennes voldsoffererstatning, vil nok i stor grad avgjøres av bevisene i saken. Det er et krav i henhold til voldsoffererforskriften § 1, jf. voldsoffererstatningsloven § 3 fjerde ledd at en finner det klart sannsynliggjort at forholdet har skjedd. Det er ikke fullt så strengt som beviskravet for å straffedømme noen, men bevisene må mer enn sannsynliggjøre forholdet.

Regler og informasjon om fri rettshjelp finner du her: http://www.frirettshjelp.no/

Grensen mellom ”seksuelle overgrep” og ”tafsing”. Det er et skille i loven mellom det en kaller for seksuell omgang og det en kaller for seksuell handling. Beføling av en annens legeme som har kjønnslig karakter og som i tillegg er i mot god sed og skikk, regnes som seksuell handling. Også beføling av kjønnsorgan eller under klær regnes i utgangspunktet som seksuell handling, men der bevegelsen har en viss intensitet, vil forholdet kunne likestilles med masturbasjon som regnes som seksuell omgang. Som man ser er det til en viss grad en flytende overgang mellom det en seksuell omgang og handling.

Ivar André Holm
informasjonsansvarlig
Kontoret for voldsoffererstatning