MAH DAARPESJH SOPTSESTIDH GIEJNIE?

Daennie sæjrosne bïevnesh gaavnh jarngi, siebriej jïh nehtesæjroej bïjre.

Daesnie leah sijjieh gusnie raeriestimmiem jïh viehkiem åadtjoeh.

Mijjen nehtesijjie www.utsattmann.no raerieh jïh gaskesadtemebïevnesh faala gaarmanæjjide jïh dej lïhkesadtjide.

Ektievoete mij seksuelle irhkemi vuestie, dan lea nehteportaale mesnie dam jarngem gaavnh mij dov hïejmesijjien lïhkemes: www.fmso.no.

Maahtah aaj ringkedh daan ektie-nommerasse 800 57 000. Muvhth jarngh eah leah FMSO:se jearohke guktie dejgujmie maahtah jïjtje govlehtidh dallegh. SMSO-Agder, SMISO Elverum, Norasenteret IKS Øst-Finnmark jïh Saemien neavroe- jïh inseestejarnge Karasjohkesne. Oslosne jarngem gaavnh seksuelle irhkeldh almaj gaavhtan, SSMM jïh Adam – Gærhkoen vierhtiejarngen faaleldahke gaarmanæjjide. Tlf. 23 22 79 30.

SVAALHTESH

Nok.Norge

Advokat-teigstad.no

Frirettshjelp Advokat

Overgrep.no

Advokat Bredesen

Tannlege

Det Finnes Hjelp.no – er for personer over 18 år som har seksuell interesse for barn og som ønsker hjelp for å unngå å handle på sin seksuelle interesse.

SANKS – Finnmarkssykehuset – https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks/om-oss/kontakt-oss#henvisningsinfo

Kontoret for voldsoffererstatning – https://www.voldsoffererstatning.no/

Støttesenter for kriminalitetsutsatte – https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/

Alternativ til vold – sinnemestring – https://atv-stiftelsen.no/

Tips telefon til Politiet – https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/

Støttesenter for kriminalitetsutsatte-  https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/

Nok – https://noknorge.no/veileder-for-tilpasset-tilbud-til-alle-kjonn/

Reform – https://reform.no/tjenester/mannstelefon/

Dinutvei – https://dinutvei.no/

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord – https://lfss.no/

Andre

Barneombudet
Hammersborg torg 1
PB. 8889 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf: 22 99 39 50
E-post:post@barneombudet.no
Webside: www.barneombudet.no

Barn og ungens kontakttelefon (Røde Kors)
Tlf: 800 33 321
Webside: https://www.rodekors.no/distriktsider/Nord_Trondelag/Aktuelt_og_nyheter/barn-og-unges-kontakttelefon/

ALARMTELEFONEN for barn og unge 116 111
Telefon: 116 111
Webside: www.116111.no

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, gratis hele døgnet.
Telefon: 800 57 000
Webside: https://hfsm.no/

Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn
Telefon: 22 99 09 00
Webside: https://www.reddbarna.no/jegerher

Sentrene

Et lavterskeltilbud for menn og kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende.

Vi har taushetsplikt, det føres ingen journal og tilbudet er gratis.

Trykk på fylkesnavnene for å åpne listen

Troms og Finnmark

Nora Krise og incestsenter
Adresse: Henrik Lundsgate 4
9915 Kirkenes
Tlf: 78 99 60 60
E-post: info@norasenteret.no
Web: http://norasenteret.no

Smiso – Tromsø
Adresse: Søndre Tollbodgate 9, 3etg
Postboks 1231
9008 Tromsø
Tlf: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no
Web: http://www.smiso.no

Nok. Alta
Øvreveien 67
9515 Alta
Telefon: 78 43 46 93/ 95 46 43 38
Epost: post@altakrise.no

Nordland

Nok. Nordland
Strandgata 36, 2 etg
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 30 50
Mobil: 46 93 67 60
E-post: post@noknordland.no
Web: https://noknordland.no/

Nok. Nordland avd, Bodø
Sjøgt. 22
8006 Bodø
Telefon: 75 17 30 50
E-post: post@noknordland.no
Web: https://noknordland.no/

Trøndelag

Nok. Levanger
Staupslia 41 (Rektorboligen på Staup)
7603 Levanger
Tlf: 74 05 20 30
Mobil: 46 93 69 77
E-post: nok@noktrondelag.no
Web:https://noktrondelag.no/

Nok. Trondheim
Parkveien 17
7030 Trondheim
Tlf: 73 89 08 80
Mobil: 99 57 11 98
E-post: nok@noktrondheim.no
Web:https://noktrondheim.no/

Møre og Romsdal

Nok. Møre og Romsdal
Moldeliveien 9
6415 Molde
Tlf:  97 41 55 80 /  71 11 51 55
E-post: post@nokmr.no
Web:https://nokmr.no/

Rogaland

Nok. Sør-Vest
Langgata 41 (Vi holder til i 4. etasje)
4306. Sandnes
Tlf.: 51 97 19 00
E-Post: post@nok-sorvest.no
Web :https://www.nok-sorvest.no/

Nok. Avdeling, Haugesund
Adresse : Sørhauggaten 111, Helsehuset i Haugesund ( Vi holder til i 3 etasje )
Tlf: 51 97 19 00
Send sms på mobil: 926 57 203
E-port: post@nok-sorvest.no

Nok. Sør-Vest har hovedkontor i Sandnes sentrum, rett ved siden av Ruten.

Avd. Haugesund er lokalisert i Helsehuset i Haugesund.

Avd. Dalane er lokalisert sammen med Eigersund Helsestasjon.

Våre telefon- og åpningstider:
Sandnes:
Telefontid; gjelder også henvendelser fra Haugesund og Egersund:
Alle dager fra kl. 10.00 – 14.00
(tirsdag kl. 12.00- 14.00 og onsdag til kl.17.00)

Innlandet

Nok. Hamar
Kristin Lavransdatters veg 18
2316 Hamar
Tlf/sms: 91 69 17 14
E-post: post@nokhamar.no
Web:https://nokhamar.no/

Nok. Elverum
Storgata 10
2408 Elverum
Telefon: 97 15 98 10
E – post: post@nokelverum.no
Web:https://nokelverum.no/

Nok. Gjøvik
Glassverksgata 5
2815 Gjøvik
Tlf: 61 17 14 00
E-post: post@smioslo.no
Web:https://nokgjovik.no/

 

 

Vestland

Nok. Bergen
St Jacobsplass 9 ( Vi holder til i 1. etasje )
5008 Bergen
Tlf: 55 90 49 90
KUN sms: 90 85 35 69
E-post: post@nokbergen.no
Web:https://nokbergen.no/

Nok. Bergen Avd, Hardanger
Grovajelet 16
5600 Norheimsund
E-post: post@nokbergen.no
Web:https://nokbergen.no/

Nok. Bergen Avd, Sunnhordaland
E-post: post@nokbergen.no
Web:https://nokbergen.no/

Viken

Nok. Drammen
Wergelandsgate 13
3019 Drammen
Tlf: 32 04 58 00
E-post: nokdrammen@drammen.kommune.no
Web: https://nokdrammen.no/

Nok. Follo
Langbakken 9
1430 Ås
Tlf: 64 97 23 00
E-post: post@kisif.no
Web: http://www.kisif.no

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad
Adresse:
Sandveien 15
1612 Fredrikstad

Tlf: 69 95 55 60
Mobil: 90 14 57 60
E-Post: krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no
Web: http://blaakors.no/krisesenteret/

Vestfold og Telemark
Tønsberg

Smiso Vestfold
Glitneveien 22
3151 Tolvsrød
Tlf: 33 35 77 77
E-post: post@smiso-vestfold.no
Web: https://smiso-vestfold.no/

Smiso Telemark
Holbergsgate 14 (Vi holder til i 2. etasje)
3717 Skien
Tlf: 35 58 88 80
E-Post: post@smisotelemark.no
Web : https://smisotelemark.no/

Agder

Nok. Agder
Markensgate 37 (Vi holder til i 2. etasje)
4612 Kristiansand
Tlf: 38 07 11 11
E-post: kontakt@nokagder.no
Web:https://nokagder.no/

Nok. Agder Avd, Arendal
Havnegaten 1 (Vi holder til i 2. etasje)
4836 Arendal
Tlf: 38 07 11 11
E-post: kontakt@nokagder.no
Web:https://nokagder.no/

Oslo

Kirkelig Ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep
Adresse:
Lovisenberggata 15A
0456 Oslo

Telefon: 23 22 79 30 / 47 46 46 15
E – post: post@ressurssenteret.no – adam@ressurssenteret.no
Web: http://www.kirkeligressurssenter.no/

Dixi Ressurssenter mot voldtekt (en del av Nok. nettverket)
Bygdøy Alle 1
0253 Oslo
Tlf.: 22 44 40 50 / 930 58 070
E-post: dixi@dixioslo.no
Web: https://www.dixi.no/

SSMM – Oslo
Senter for seksuelt misbrukte menn
Adresse : Storgata 3
0155 Oslo
Tlf: +47 22 42 42 02
E-post: post@ssmm.no
Web: https://www.ssmm.no/

Nok. Oslo
Akersgata 1-5 (Du finner oss i 4. etasje)
0105 Oslo
Tlf: 23 31 46 50
E-post: post@nokoslo.no
Web:https://nokoslo.no/

Nok. Sogn og Fjordane
Hornnesvegen 1
6809 Førde
Telefon: 57 72 10 70 / 94 89 28 23
Sms: 94 89 28 23
E – post: post@noksognogfjordane.no
Web: https://noksognogfjordane.no/