GÏEH LEAH “UTSATTMANN”?

Daate organisasjovne barkeminie vuasteleminie seksuelle irhkemh maanaj vuestie.

Mijjieh vearmadahke almijste gïeh libie jïjtjh seksuelle irhkemem dååjrehtamme maanabaelien. Jïjtjemh dååjrehtsigujmie sïjhtebe jeatjah baernieh almah viehkiehtidh mah leah dam seammam sjïdteme tjirrehtidh goh mijjieh. Mijjieh åvtene vaedtsebe, sïjhtebe vuesiehtidh ihkie jieleme lea marhkanamme dle annje maahta tjuedtjielidh jïh buerie jielemem åadtjodh.

Mah sïjhth mijjen barkoem dåarjodh?

Vipps nr: 86670

Kontonommere: 3090 147 9468

Sïeltenommere: 914 596 874

Facebook

5 days ago

Utsattmann.no
Utsattmann støtter Gatemagasinet MOT og #kirkensbymisjon❤️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Utsattmann.no
Farsdag🕺Gratulerer med dagen alle flotte fedre der ute🎉🌻🎂 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Utsattmann.no
"Jeg slåss med meg selv hver dag"I en ellers så blodig og forferdelig verden med krig og faenskap så dukker det av og til opp historier som virkelig gjør inntrykk på en helt annen måte. Mortens historie er en sånn historie og i dag kan vi med tillatelse fra Morten og hans familie, publisere.Mortens historie er dessverre ikke unik, men desto viktigere er det når noen tørr fortelle, gi et ansikt.Bak fasaden hos en av de beste og mest hardtslående trommisene i Østfold, så skjuler det seg en mann med hemmeligheter som holdt på å ta knekken på han.Alle mennesker skulle ha en «Løvemamma» i sitt liv, det har heldigvis Morten som tok tak, sparka ræv og fikk prosessen i gang, det er vi alle glade for i dag, Tusen takk Beathe❤I prosessen ble vi i Utsattmann kontaktet av Mortens sønn, Tobias.Han hadde fått høre om farens oppvekst og i tillegg til unison støtte og kjærlighet til pappaen så ønsket han å lage en låt til ære for pappaen og alle utsatte menn der ute.Vakkert, hjerteskjærende og fint, tusen takk Tobias❤Foreslår at dere leser artikkelen først og så hører låta til Tobias etterpå. God lørdag 😀Link: Artikkel:www.dropbox.com/scl/fi/jv6ol7rpcx075kgonojqk/2023-11-04_Halden_Arbeiderblad_Morten_Sandmo-1.pdf?r...Link: Musikk:www.dropbox.com/scl/fi/gel2bxrh2dlian79oyi8r/we-see-you-utsatt-mann-sang-m-master.wav?rlkey=qn4aj... ... See MoreSee Less
View on Facebook

MC kampaanje

Daaroen vuelietjaaleginie:

 https://vimeo.com/842431950

Englaantengïelen vuelietjaaleginie:

https://vimeo.com/283515234/9579372c71

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.

https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

Dokumentaare 2016

Mann. Utsatt.

Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.

BYJHKESJIMMIE

DAESNIE MAAHTA VIEHKIEM OHTSEDH

DÅARJOEJARNGH

Dåarjoejarngh seksuelle irhkemen vuestie lea faaleldahke gåabph gaajhkesh biesieh båetedh. Dejtie maahtah govlehtidh ihkie jeatjah faaleldahke dov, ij dåaktere gænnah daarpesjh datnem dahka tjaeliehtidh. Dejnie jarngine bïhkemdæjjajgujmie gaavnesjh gïeh mielieh man bïjre soptsesth jïh dah raeriestieh datnem maam dejnie darjodh.

FAASTEDÅAKTERE

Dåaktere maahta soptsestimmieguejmine årrodh, jïh jis daerpies dle datnem vijriebasse tjaelehte soptsestallemasse psykolåågen gåajka. Dannasinie vihkele dåaktarasse soptsestidh mejnie datne vaajveminie.

POLITIJE

Politijese maahtah irhkeme-aamhtesem bæjhkoehtidh. Dah mieriedieh mah gelkieh aamhtesem aelkedh goerehtalledh jallh mah lea båarastovveme. Jis leah seksuelle irhkemem dååjrehtamme maahtah politijese bæjkoehtidh jïh dah jis datnem vijriebasse viehkiehtieh dagkeren sæjjan gusnie dah dåastoehtieh olmetjh gïeh irhkemem dååjrehtamme. Politijen aaj telefovne mïsse maahtah ringkedh soptsestidh jis bïlleminie gie akt irhkemen nuelesne.

SÅJHTERH DPS

såjhtoem faala maam viehkiem daarpesjh; polikliniske soptsestallemh, dåehkieterapijh jïh årromem jïjjem biejjiem. Jis byjjes viehkiesysteemeste galka viehkiem åadtjodh dle tjuara dåaktere datnem dahka tjaeliehtidh.