GÏEH LEAH “UTSATTMANN”?

Daate organisasjovne barkeminie vuasteleminie seksuelle irhkemh maanaj vuestie.

Mijjieh vearmadahke almijste gïeh libie jïjtjh seksuelle irhkemem dååjrehtamme maanabaelien. Jïjtjemh dååjrehtsigujmie sïjhtebe jeatjah baernieh almah viehkiehtidh mah leah dam seammam sjïdteme tjirrehtidh goh mijjieh. Mijjieh åvtene vaedtsebe, sïjhtebe vuesiehtidh ihkie jieleme lea marhkanamme dle annje maahta tjuedtjielidh jïh buerie jielemem åadtjodh.

Mah sïjhth mijjen barkoem dåarjodh?

Vipps nr: 86670

Kontonommere: 3090 147 9468

Sïeltenommere: 914 596 874

Facebook

2 days ago

Utsattmann.no
Gutta klar for fagdag i morgen og vi gleder oss🤗🕺#utsattmann -#noksørvest ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Utsattmann.no
Vi tåler å se denne en gang til i frivillighetens år 2022👍Innholdet er like aktuelt nå som den gang❤️God helg🤗🕺fb.watch/h0CLBTwmTy/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Utsattmann.no
Nettverks bygging😃#utsattmann ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Utsattmann.no
Vi har besøkt Halden fengsel for å følge opp prosjektet Utsattmann.no, et samtaletilbud for menn i fengsel som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten. Utsattmann jobber for å få menn utsatt for overgrep til å fortelle om sine historier slik at de kan få hjelp til livsmestring. -Utsattmann bidrar til at vi kan gi et likeverdig tilbud til innsatte som sliter med egen overgrepsproblematikk. Tilbudet vil føre til økt aktivitet, samt at bruk av fysisk tilstedeværelse av Utsattmann vil bidra til å redusere utfordringer knyttet til isolasjon, sier rådgiver i metode og fagutvikling Espen Rødsmoen i Halden fengsel. På bildet: Raymond Lønberg, Arild Hovden og Jarle Holseter fra Utsattmann og Tove Gundersen og Charlotte Lundgren fra Rådet for psykisk helse ... See MoreSee Less
View on Facebook

MC kampaanje

Daaroen vuelietjaaleginie:

https://www.youtube.com/watch?v=Abe0SZoPxG4

Englaantengïelen vuelietjaaleginie:

https://vimeo.com/283515234/9579372c71

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.

https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

Dokumentaare 2016

Mann. Utsatt.

Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.

BYJHKESJIMMIE

DAESNIE MAAHTA VIEHKIEM OHTSEDH

DÅARJOEJARNGH

Dåarjoejarngh seksuelle irhkemen vuestie lea faaleldahke gåabph gaajhkesh biesieh båetedh. Dejtie maahtah govlehtidh ihkie jeatjah faaleldahke dov, ij dåaktere gænnah daarpesjh datnem dahka tjaeliehtidh. Dejnie jarngine bïhkemdæjjajgujmie gaavnesjh gïeh mielieh man bïjre soptsesth jïh dah raeriestieh datnem maam dejnie darjodh.

FAASTEDÅAKTERE

Dåaktere maahta soptsestimmieguejmine årrodh, jïh jis daerpies dle datnem vijriebasse tjaelehte soptsestallemasse psykolåågen gåajka. Dannasinie vihkele dåaktarasse soptsestidh mejnie datne vaajveminie.

POLITIJE

Politijese maahtah irhkeme-aamhtesem bæjhkoehtidh. Dah mieriedieh mah gelkieh aamhtesem aelkedh goerehtalledh jallh mah lea båarastovveme. Jis leah seksuelle irhkemem dååjrehtamme maahtah politijese bæjkoehtidh jïh dah jis datnem vijriebasse viehkiehtieh dagkeren sæjjan gusnie dah dåastoehtieh olmetjh gïeh irhkemem dååjrehtamme. Politijen aaj telefovne mïsse maahtah ringkedh soptsestidh jis bïlleminie gie akt irhkemen nuelesne.

SÅJHTERH DPS

såjhtoem faala maam viehkiem daarpesjh; polikliniske soptsestallemh, dåehkieterapijh jïh årromem jïjjem biejjiem. Jis byjjes viehkiesysteemeste galka viehkiem åadtjodh dle tjuara dåaktere datnem dahka tjaeliehtidh.