GÏEH LEAH “UTSATTMANN”?

Daate organisasjovne barkeminie vuasteleminie seksuelle irhkemh maanaj vuestie.

Mijjieh vearmadahke almijste gïeh libie jïjtjh seksuelle irhkemem dååjrehtamme maanabaelien. Jïjtjemh dååjrehtsigujmie sïjhtebe jeatjah baernieh almah viehkiehtidh mah leah dam seammam sjïdteme tjirrehtidh goh mijjieh. Mijjieh åvtene vaedtsebe, sïjhtebe vuesiehtidh ihkie jieleme lea marhkanamme dle annje maahta tjuedtjielidh jïh buerie jielemem åadtjodh.

Mah sïjhth mijjen barkoem dåarjodh?

Vipps nr: 86670

Kontonommere: 3090 147 9468

Sïeltenommere: 914 596 874

Facebook

6 days ago

Utsattmann.no
Utsattmann har også et prosjekt i Halden fengsel som nå driftes av folk med egenerfaring og som er lokalt forankret i Halden😀#utsattinnsattifengsel#damstiftelsen#rådetforpsykiskhelse#ingenerbaredetduser ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Utsattmann.no
Utsattmann har prosjekter gående i høysikkerhets fengslene Froland og Mandal med besøk hver annen uke og i dag har vi hatt gode samtaler med 6 innsatte i Mandal fengsel🌞#utsattinnsatt#kriminalomsorgen#devanskeligesamtalene#ingenerbaredetduser ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no
Hvem kan få hjelp på et Nok-senter?Alle som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller pårørende til noen som har vært utsatt, kan ta kontakt med oss. Du trenger ikke å få henvisning fra lege for å kontakte oss og tilbudet vårt er gratis.Alle sentrene våre tar imot personer over 16 år, uavhengig av kjønn, legning eller om du har en funksjonsnedsettelse. Trenger du mer hjelp enn vi kan gi hos oss, kan vi sammen finne hvor det er best å ta kontakt videre. Finn ditt senter på noksentrene.noPå bildet er Martin fra Nok. Oslo. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Utsattmann.no
www.facebook.com/share/p/iKBGK23rWPMdpxGK/?mibextid=WC7FNeDet er ikke alltid den mest opplagte personen som trenger din oppmerksomhet 🧡 Sett av 8 minutter til å sjekke innom noen du bryr deg om i dag. Det betyr mer enn du tror. Vi trenger å snakke mer sammen. #gi8minutter ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Utsattmann.no
Seksuell helse i rusbehandling del 2Flott samling med gode mennesker🌞#utsattmannwww.tyrili.no/behandling/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

MC kampaanje

Daaroen vuelietjaaleginie:

 https://vimeo.com/842431950

Englaantengïelen vuelietjaaleginie:

https://vimeo.com/283515234/9579372c71

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.

https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

Dokumentaare 2016

Mann. Utsatt.

Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.

BYJHKESJIMMIE

DAESNIE MAAHTA VIEHKIEM OHTSEDH

DÅARJOEJARNGH

Dåarjoejarngh seksuelle irhkemen vuestie lea faaleldahke gåabph gaajhkesh biesieh båetedh. Dejtie maahtah govlehtidh ihkie jeatjah faaleldahke dov, ij dåaktere gænnah daarpesjh datnem dahka tjaeliehtidh. Dejnie jarngine bïhkemdæjjajgujmie gaavnesjh gïeh mielieh man bïjre soptsesth jïh dah raeriestieh datnem maam dejnie darjodh.

FAASTEDÅAKTERE

Dåaktere maahta soptsestimmieguejmine årrodh, jïh jis daerpies dle datnem vijriebasse tjaelehte soptsestallemasse psykolåågen gåajka. Dannasinie vihkele dåaktarasse soptsestidh mejnie datne vaajveminie.

POLITIJE

Politijese maahtah irhkeme-aamhtesem bæjhkoehtidh. Dah mieriedieh mah gelkieh aamhtesem aelkedh goerehtalledh jallh mah lea båarastovveme. Jis leah seksuelle irhkemem dååjrehtamme maahtah politijese bæjkoehtidh jïh dah jis datnem vijriebasse viehkiehtieh dagkeren sæjjan gusnie dah dåastoehtieh olmetjh gïeh irhkemem dååjrehtamme. Politijen aaj telefovne mïsse maahtah ringkedh soptsestidh jis bïlleminie gie akt irhkemen nuelesne.

SÅJHTERH DPS

såjhtoem faala maam viehkiem daarpesjh; polikliniske soptsestallemh, dåehkieterapijh jïh årromem jïjjem biejjiem. Jis byjjes viehkiesysteemeste galka viehkiem åadtjodh dle tjuara dåaktere datnem dahka tjaeliehtidh.