GUKTIE BARKEBE?

Nehtesæjrosne www.utsattmann.no åadtjoeh dah gïeh seksuelle irhkemem dååjrehtamme, dej lïhkesadtjh jïh faagebyjreskh, nimhtemes bïevnesh seksuelle irhkemen bïjre mah leah uvtemesth baerniej jïh gaarmanæjjaj åvteste. Desnie maahtah jeatjebi soptsesh lohkedh, jïh dan aaj gyhtjelasse- jïh vaestiedassedïenesje maam maahta nommen namhtah nuhtjedh.

Libie baaltevaedtsijh gïeh viehkiehtibie seksuelle irhkeldh almah jïh sijjen lïhkes olmetjh bååstede jarkedh buereben jieliemasse. Mijjen assjaldahken mietie ij guhte gan baalkam buerebe damth goh dïhte guhte jïjtje lea baalkam vaadtseme.

Mijjen leah væjkeles soptsestæjjah gïeh skuvline jïh barkoesmærjojne minnieh, jallh faagebiejjiej meatan. Jïjtjemh soptsesigujmie dååjrehtsigujmie raeriestibie jeatjebh aaj, dej lïhkes olmetjh jïh faagebarkijh måedtieleejnes tsiehkine.

Mijjen soptsesigujmie dunnie daennie meedijisnie, sïjhtebe vååjnesasse buektedh daate seksuelle irhkeme baerniej gaarmanæjjaj vuestie lea alvas stoere jïh geerve aamhtese. Mijjieh jaehkebe dam seksuelle irhkemem galka baakoejgujmie buvvedh ij goh sjeavehthligke baajedh.

NEHTESÆJROE MIJ HÏEGKEM BEERKIE

Nehtesæjroem www.utsattmann.no tjåadtjoehtidh lea mijjen vihkielommes darjome. Annje leah skaama jïh sjeavehthvoete daejtie aamhtesidie veadtaldihkie jis seksuelle irhkemem lea dååjrehtamme. Jaehkebe aaj sagke geervebe gaarmanæjjide. Jeenjh almah viehkiem åådtjeme seksuelle irhkemen bïjre soptsestidh, juktie tjeakas-ligke jeatjebi dååjrehtsi bïjre bïeseme lohkedh daennie nehtesæjrosne. Åadtjodh daejredh ij leah oktegh, jïh govledh jeatjebh mah seamma tsiehkesne orreme, mah lïjhke bearkanamme jïh buerie jielemem åådtjeme, lea sijjem viehkiehtamme aelkedh vuastalidh ovtetje staalojde. Daelie muvhth dejstie jïjtjh meatan, daam barkoem juhtehteminie.

BÏEVNESH FAAGEBARKIJIDIE

Håaloejibie faagebiejjiej jïh barkoesmærjojne, soptsestibie dovne healsoesuerkien faagebarkijidie, NAV:ese jïh skuvlide, gumhtie mijjieh damtebe dah mijjem institusjovnine dåastoehtin jïh maam luvnebe jeatjah-ligke vaajtelamme. Mij akt maahta hijven, men jeenjem badth maahta bueriemdidh aaj. Mijjen ulmie daah darjomh sagke buerebe gelkieh sjïdtedh jïh öörnesovvedh abpe Nöörjem, guktie jeenjebh daam maahtoem luvnieh åadtjodh.

HEERREDIMMIEBARKOE

Bïevnese-joekedimmie mijjen åejviedarjome. Guessine mïnnebe dovne skuvline jïh jeatjah sijjine gusnie maanah noerh gååvnesieh soptsestidh mijjen dååjrehtsi bïjre. Seksuelle irhkemem galka baakoejgujmie buvvedh ij goh sjeavehth-ligke baajedh. Jis buektiehtibie åadtjodh baernieh jallh nïejth doestedh saarnodh sijjieh seksuelleligke irhkesuvvieh jallh irhkesovveme, dellie libie barkojne læhkaskamme. Daate maahta stuvrehtidh mah dah olmetjh buerie jielemem åadtjoeh. Jïh naemhtie aaj irhkedæjjide tjöödtjehtehtedh.

ORGANISEEREME

“Utsattmann” lea sjïere ideelle organisasjovne mij ij beetneh-beetsuvistie maam vaeltieh. Organisasjovnem ståvroe tjåadtjohte, mij lea biejjieladtje åvtehkem barkose bïejeme mij galka biejjieladtje barkoem juhtiehtidh. Darjomh utnebe dam abpe Nöörjem, men mijjen åejviekontovre Søgnesne. Byjjes beetneh-vierhtieh, lïhtsegemaaksoeh, honoraarh jïh vaaksjome måedtieleejnes öörneminie, dah mah mijjen organisasjovnem beetneh-vierhtiejgujmie dåarjoeh.

Buektiehtidh organisasjovnen barkoem gorredidh aaj båetije biejjide, dellie gijhteles libie jis olmetjh lïhtseginie sjidtieh jallh jeatjah-ligke doedtebeetnegh vadtesinie vedtieh kontonommerasse: 3090.14.79468 jallh Vipps-nommerasse: 86670.

AALKOVEN BÏJRE

Gïjren jaepien 2009, lin 20 baernieh jïh almah mah seksuelleligke irhkesovveme, prosjeektesne meatan “Gradert Info”. Ulmie lij åajvaladtjide raeriestidh mij tjuara dorjesovvedh jis jeenjebh gelkieh doestedh daejriehtidh sijjieh seksuelle irhkemem dååjrehtamme jïh magkeres viehkie bööremes dejtie. Akte dejstie bööremes raerijste lij nehtesæjroem aelkiehtidh, juktie dan vaenie almah viehkiesuerkine viehkiem uhtsieh. Nehtesæjroe galki abpe Nöörjese jïh aelhkie aaj dan baakta govlehtidh. Dagkeres nehtesæjroe mïsse viehkieinstitusjovnh meehtin “klienth” gïektsiemdidh, jïh mestie faagebarkijh vielie maahtoem veedtjedh buerebeligke guarkedh seksuelle irhkeldh baernieh jïh almah.

BARKOEGUEJMIEH

Seksuelle irhkeldh almah dah lin njueniehkisnie nehtesæjroem evtiemdidh, jïh muvhth dejstie joekoen nuvsjehke. Prosjeektem aelkiehti jïh stuvrehti “Forandringsfabrikken”, mij dam ektiebarkosne juhtiehti daej jarngigujmie; “Senter for seksuelt misbrukte menn” jïh “Kirkens Ressurssenter”. Dïsse lissine lin prosjeektedåehkesne aaj “Reform”:n saadtholmetjh, “FMSO”:n jïh “BUFdir”:n ståvroeh. Maanaj-, noeri- jïh fuelhkiedirektoraate beetnehvierhtiejgujmie dåarjoeji nehtesæjroen vijrebem evtiemdimmiem jaepien 2015 jïh 2016.

MAH SÏJHTH VIEHKIEHTIDH?

Siebrien reereme sæjhta jeatjah irhkeldh kaarrigujmie govlehtalledh gïeh sijhtieh tjaalegigujmie viehkiehtidh irhkemen bïjre baerniej jïh almaj vuestie, jallh soptsesinie jïjtsh bïjre. Jïjtje badth veeljh mah sïjhth tjeakas-ligke jallh jïjtjedh ååredæjjam vuesiehtidh.

Jis barre tjetskehke, seedtesth dle mailem diekie: post@utsattmann.no. Tjaelesth telefovnenommerem guktie buektiehtibie ringkestidh datnine soptsestalledh.

  • Jarle Holseter

  • Svein Schøgren

  • Raymond Lønberg

  • Odd Sverre Pedersen

  • Lars Skjærvik

  • Roy Nicolaysen