Redd Barna: Saetniesdaajroeh irhkemi bïjre – Gyhtjelassh vaestiedassh seksuelle irhkemi bïjre

Moenebe daesnie gumhtie seksuelle irhkeldh almah minngelen maehtieh skaarese sjïdtedh:

Nåake jïjtjedamtoe – negativ selvfølelse
Geerve mubpiejgujmie aktesne jieledh – samlivsproblemer
Måerieh – sinne
Jïjtjemse maskastidh, jeatjabijstie dabpamidh – isolasjon
Bælloe – angst
Depresjovne – depresjon
Assjaldahkh aemieluesemen bïjre – selvmordsproblematikk
Skaltam damtedh – skyldfølelse
Skaamam damtedh – skamfølelse
Sarka – sorg
Ohtselimmie – savn
Garredaalhkese-aeviestimmie – rusavhengighet
Oktegs-voete – ensomhet
Raastehts-voete – grenseløshet
Identiteete-tjoelmh – identitetsproblemer
Tjelmehts gïemhpes-voete – snillisme
Skaajmes-voete – dissosiering
Lïhkesvoete-geerveme – Vegring for fysisk, følelsesmessig og psykisk nærhet
Voepedimmieh – plages av søvnforstyrrelser og mareritt
Geerve ïedtjem tjöönghkedh – konsentrasjonsproblemer
Dysleksije – dysleksi
Mujvies beetneh-tsiehkie – uryddig eller kaotisk privatøkonomi
Ov-sjeakoldh gåetie – kaotisk rotete hjemme
Alvas vissjeles-voete – over-pertenlige
Alvas vïhtesjimmie-daerpiesvoete – stort kontrollbehov
Baeniedåakterebælloe – tannlegevegring
Fobijh – fobier
Byöpmedimmieheaptoeh – spiseforstyrrelser
Psykosh – psykoser
Erektijle heaptoeh – erektil dysfunksjon
Seksuelle neavrah – seksuell frustrasjon
Jaamalgimmie – fysisk nummenhet
Apatije – apati
Guaktastalleme – beslutningsvegring
Tjirrehtimmie-gerveme – fullføringsvegring
Homo-aassjoe – homohat
Nyjsen-aassjoe – kvinnehat
Bïssedimmie-gerveme – vegring for personlig hygiene