GÏEH LEAH “UTSATTMANN”?

Daate organisasjovne barkeminie vuasteleminie seksuelle irhkemh maanaj vuestie.

Mijjieh vearmadahke almijste gïeh libie jïjtjh seksuelle irhkemem dååjrehtamme maanabaelien. Jïjtjemh dååjrehtsigujmie sïjhtebe jeatjah baernieh almah viehkiehtidh mah leah dam seammam sjïdteme tjirrehtidh goh mijjieh. Mijjieh åvtene vaedtsebe, sïjhtebe vuesiehtidh ihkie jieleme lea marhkanamme dle annje maahta tjuedtjielidh jïh buerie jielemem åadtjodh.

Mah sïjhth mijjen barkoem dåarjodh?

Vipps nr: 86670

Kontonommere: 3090 147 9468

Sïeltenommere: 914 596 874

Facebook

5 days ago

Utsattmann.no
View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no
fb.watch/56rH_00NBs/Et oppgjør med «en skjult epidemi»Vi er vitne til noe enestående: Et tverrpolitisk initiativ samler folkevalgte i Kristiansand bak en visjon om nulltoleranse for vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.Det siste året har lært oss – både som enkeltpersoner og som samfunn – hvor krevende det er å overvinne en pandemi. Ikke minst har vi sett behovet for tydelig politisk ledelse. Man kan selvsagt være enig eller uenig i veivalg underveis, men man kan ikke ta fra våre politikere at de har klart å sette felles innsats for smittebegrensning på alles «dagsorden».Tydelig og vedvarende.Forfatterne av denne kronikken er opptatt av en annen «epidemi». En «skjult epidemi» som dessverre ikke er ny, men som har ødelagt menneskeliv til alle tider. Noen ganger er den arvelig, men den smitter og muterer ikke. Likevel berører den langt flere menneskeskjebner enn vi liker å tenke på.Vi snakker om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.WHO har beskrevet vold og seksuelle overgrep som vår tids største folkehelseproblem. Både på grunn av alvoret i de skadevirkninger som krenkelser påfører enkeltpersoner, familier, lokalmiljø og samfunn. Men også på grunn av omfanget. Vi vet ikke hvor mange barn og unge som vokser opp med vold og seksuelle overgrep i Kristiansand. Av den simple grunn at de fleste forblir skjult for oss.Men om vi tør å ta i bruk den forskningen som kan fortelle oss noe om det reelle omfang, risikerer vi å finne skremmende tall:Bare i Kristiansand er det nå 4800 barn som vokser opp med voldserfaringer. 1200 av disse barna er utsatt for alvorlig og grov vold i sitt eget hjem. Bare disse siste ville være nok til å fylle tre – fire barneskoler. Minst like mange vil være utsatt for seksuelle overgrep fra voksne.I barnebyen Kristiansand.Denne «epidemien» dukker opp til overflaten i fellesskapets bevissthet med ujevne mellomrom. Oftest utløst av medieomtale i etterkant av alvorlige enkeltsaker. I kjølvannet ses da ofte politisk engasjement i form av handlingsplaner, NOU-er og tilsvarende. I seg selv gode og nyttige, men når støvet legger seg, skjules oftest epidemien på nytt. Og også det politiske engasjementet avtar til fordel for «viktige» saker.Så fjernt fra det vi har sett av vedvarende politisk ledelse under covid-epidemien.Vi har savnet den politiske viljen til klart å si ifra om at ingen barn skal vokse opp med vold og seksuelle overgrep. Vi har savnet motet til gjøre en slik visjon til virkelighet.Vi har savnet det.Frem til i dag.Vi har savnet den politiske viljen til klart å si ifra om at ingen barn skal vokse opp med vold og seksuelle overgrep. Vi har savnet motet til gjøre en slik visjon til virkelighet. Vi har savnet det. Frem til i dag.For vi er nå vitne til noe enestående. Et tverrpolitisk initiativ samler folkevalgte i Kristiansand bak en visjon om nulltoleranse for vold og seksuelle overgrep mot barn.Kjære bystyrerepresentanter, tusen takk. I dag er vi stolte av dere.Kristiansand har gode muligheter for å omsette denne visjonen i effektiv praksis. Vi vet det fordi vi ser at det i barnehager, skoler, helsestasjoner, skolehelsetjeneste m.v. finnes mange voksne som ønsker å tak i denne utfordringen.Men vi vet også at det er krevende oppgaver de ansatte står overfor:Ingen utfordring er vanskeligere enn å spørre om vold og overgrep,ingen engstelse er større enn å mistenke andre for å ha påført barn smerte,ingen selvbebreidelse er mer smertefull enn å føle å ha sviktet et barn,ingen frykt er større enn å risikere å ta feil.Og likevel forventes det at ansatte bryter tausheten og sier ifra. For barnets skyld.Vi vet alle at vold og seksuelle overgrep foregår, og vi vet alle at det er skadelig. Det krevende er å gripe inn. Det betyr at kunnskap må utvikles til handlingskompetanse.God handlingskompetanse støttes blant annet av· Et ivaretakende arbeidsmiljø hvor den ansatte er trygg på støtte og oppfølging også når sterke følelser aktiveres, og hvor støtten også er der om det gjøres feil.· Solid lederstøtte på alle nivåer, slik at beskyttelse mot vold og overgrep blir en integrert del av organisasjonens DNA, uavhengig av øvrige kjerneoppgaver.· Ansatte får hjelp til å utforske egen historie, slik at ikke selvivaretakelse skal hindre utforsking av mistanke om vold/overgrep.· Ansatte får støtte til å utvikle ferdigheter som skaper trygghet hos engstelige barn.Vårt håp er at bred politisk støtte bak visjonen om nulltoleranse følges opp av en tilsvarende vilje, også økonomisk, til å gi voksne som står forrest i møte med byens barn og unge styrket handlingskompetanse.Dette er våre felt. Dette er hva vi arbeider med, forsker på, underviser i og er opptatt av.Kjære politikere i Kristiansand: vi takker ja til dugnaden. Vi stiller oss helhjertet bak visjonen. Bruk oss!Mogens Albæk, psykologspesialist, dr. philos, Statens BarnehusSiri Søftestad, ReddeSmå.noAnn-Kristin OlsenKristin Maaseide, minoritetsrådgiveren i AgderAmalie Nilssen, programansvarlig, ArkivetInger Lise Andersen, Barnefokus SørJarle Holseter, daglig leder, UtsattmannMaja Mendoza, regionrådgiver, Redd BarnaTone Martha Sødal, Elevombudet i KristiansandTuva Jacobsen, prosjektleder Barnas Jurist, Kirkens Bymisjon Kristiansand ... See MoreSee Less
View on Facebook

MC kampaanje

Daaroen vuelietjaaleginie:

https://www.youtube.com/watch?v=Abe0SZoPxG4

Englaantengïelen vuelietjaaleginie:

https://vimeo.com/283515234/9579372c71

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.

https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

Dokumentaare 2016

Mann. Utsatt.

Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.

BYJHKESJIMMIE

DAESNIE MAAHTA VIEHKIEM OHTSEDH

DÅARJOEJARNGH

Dåarjoejarngh seksuelle irhkemen vuestie lea faaleldahke gåabph gaajhkesh biesieh båetedh. Dejtie maahtah govlehtidh ihkie jeatjah faaleldahke dov, ij dåaktere gænnah daarpesjh datnem dahka tjaeliehtidh. Dejnie jarngine bïhkemdæjjajgujmie gaavnesjh gïeh mielieh man bïjre soptsesth jïh dah raeriestieh datnem maam dejnie darjodh.

FAASTEDÅAKTERE

Dåaktere maahta soptsestimmieguejmine årrodh, jïh jis daerpies dle datnem vijriebasse tjaelehte soptsestallemasse psykolåågen gåajka. Dannasinie vihkele dåaktarasse soptsestidh mejnie datne vaajveminie.

POLITIJE

Politijese maahtah irhkeme-aamhtesem bæjhkoehtidh. Dah mieriedieh mah gelkieh aamhtesem aelkedh goerehtalledh jallh mah lea båarastovveme. Jis leah seksuelle irhkemem dååjrehtamme maahtah politijese bæjkoehtidh jïh dah jis datnem vijriebasse viehkiehtieh dagkeren sæjjan gusnie dah dåastoehtieh olmetjh gïeh irhkemem dååjrehtamme. Politijen aaj telefovne mïsse maahtah ringkedh soptsestidh jis bïlleminie gie akt irhkemen nuelesne.

SÅJHTERH DPS

såjhtoem faala maam viehkiem daarpesjh; polikliniske soptsestallemh, dåehkieterapijh jïh årromem jïjjem biejjiem. Jis byjjes viehkiesysteemeste galka viehkiem åadtjodh dle tjuara dåaktere datnem dahka tjaeliehtidh.