GÏEH LEAH “UTSATTMANN”?

Daate organisasjovne barkeminie vuasteleminie seksuelle irhkemh maanaj vuestie.

Mijjieh vearmadahke almijste gïeh libie jïjtjh seksuelle irhkemem dååjrehtamme maanabaelien. Jïjtjemh dååjrehtsigujmie sïjhtebe jeatjah baernieh almah viehkiehtidh mah leah dam seammam sjïdteme tjirrehtidh goh mijjieh. Mijjieh åvtene vaedtsebe, sïjhtebe vuesiehtidh ihkie jieleme lea marhkanamme dle annje maahta tjuedtjielidh jïh buerie jielemem åadtjodh.

Mah sïjhth mijjen barkoem dåarjodh?

Vipps nr: 86670

Kontonommere: 3090 147 9468

Sïeltenommere: 914 596 874

Facebook

3 weeks ago

Utsattmann.no
NULLVISJON MOT SEKSUELLE OVERGREPMange organisasjoner og politikere har erklært at de vil ha nullvisjon mot seksuelle overgrep og Utsattmann har også signert dette oppropet. Vi anser det som en selvfølge at samfunnet vårt har en slik forpliktelse. Det må være nullvisjon i barnehager og skoler, idrett- og politiske organisasjoner, religiøse miljøer og kirker, arbeidsplasser og på private arenaer. Krenking av andres grenser er ikke greit, uansett hvor uskyldig det kan se ut. Vi har alle ulike grenser for intim kontakt og den enkeltes grense skal respekteres. PandemiSeksuelle overgrep skjer i et slikt omfang og gjør så stor skade, at det burde klassifiseres som en pandemi. Hvis en legger de offentlig kjente talla til grunn, så snakker vi om en million berørte personer, bare i Norge. Mange får ødelagte liv og seinskadene påvirker hele familier. Ja, ofte påvirkes flere generasjoner. Traumer utløser psykiske lidelser og stressreaksjoner som igjen fører til andre helseutfordringer. Og i tillegg til de personlige lidelsene, snakker vi om gigantiske beløp i trygdeutgifter, plass i helsekøene og mennesker som ikke klarer å stå i fast arbeid. Her snakker vi altså om et samfunnsproblem av pandemi-dimensjoner.Nullvisjon – Ja, hva så?Mange politikere sier at «vi har nullvisjon i programmet vårt». Det høres flott ut i festtaler og som valgflesk. Men, løfter er ikke nok. For å nå målet må det settes inn flere virkemidler. Jeg kan nevne noen eksempler:1. Kunnskapen om seksuelle overgrep må økes på alle nivåer i samfunnet. 2. Penger: Mange jobber med forebygging av overgrep som frivillige, fordi de vet selv hvor skoen trykker. Men det burde vært satt av mer øremerka midler, så enda flere kunne jobbe på heltid i dette arbeidet. Utsattmann har fått noen bevilgninger fra BUF-dir og enkelte frivillige givere, for å opprettholde et trykk på saken vår. Men, vi kunne gjort så mye mer.3. Opplæring: Studiemuligheter for å lære opp flere hjelpere, med spisskompetanse i traumearbeid. På behandlingsnivå må tilbudet på dag- og døgnplasser økes, ikke bygges ned. 4. Lovverket: Det bør opprettes faggrupper, som kan vurdere endringer i lovverket. Vi ser alt for ofte at det er vanskelig å få fellende dom i overgrepssaker. Noen ganger fordi det er gjort en dårlig jobb i sikring av spor og avhør av involverte personer. Andre ganger så er saken foreldet. Dette er helt urimelig, for de fleste husker ikke overgrepa de ble utsatt for, før det har gått mange år. Og selv da må de gå i terapi noen år, før de våger å anmelde. Undertegnede var med i en kompetansegruppe for å fjerne foreldelsesfristen for overgrep. I 2014 ble den betydelig innskjerpet. Men enda gjenstår det arbeid for å fjerne foreldelsesfristen, uansett alvorlighetsgrad av overgrepet. Alle bør få prøvd sin sak. Det handler om rettferdighet og muligheten til å sette ansvaret for uretten, der det hører hjemme. Utsattmann ble starta av menn, som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep i oppveksten. Målet var å sette fokuset på at også mange gutter og menn utsettes for seksuelle overgrep og vår erfaring er at det er store mørketall. Det kan være enda vanskeligere for gutter å si ifra at dette har skjedd. For store gutter gråter jo ikke. De skal klare seg selv og skammen blir derfor ekstra tung å bære. Av Svein Schøgren, styremedlem i Utsattmann ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Utsattmann.no
Vi i Utsattmann ønsker alle en riktig så god sommer🌞 Ta vare på hverandre og ring gjerne en du vet sitter alene🤗#nestekjærlighet❤️ ... See MoreSee Less
View on Facebook

MC kampaanje

Daaroen vuelietjaaleginie:

https://www.youtube.com/watch?v=Abe0SZoPxG4

Englaantengïelen vuelietjaaleginie:

https://vimeo.com/283515234/9579372c71

Usett Mann. En film av Ida Wilstrup

Norsk tale med Engelsk tekst : 19 min.

https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

Dokumentaare 2016

Mann. Utsatt.

Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.

BYJHKESJIMMIE

DAESNIE MAAHTA VIEHKIEM OHTSEDH

DÅARJOEJARNGH

Dåarjoejarngh seksuelle irhkemen vuestie lea faaleldahke gåabph gaajhkesh biesieh båetedh. Dejtie maahtah govlehtidh ihkie jeatjah faaleldahke dov, ij dåaktere gænnah daarpesjh datnem dahka tjaeliehtidh. Dejnie jarngine bïhkemdæjjajgujmie gaavnesjh gïeh mielieh man bïjre soptsesth jïh dah raeriestieh datnem maam dejnie darjodh.

FAASTEDÅAKTERE

Dåaktere maahta soptsestimmieguejmine årrodh, jïh jis daerpies dle datnem vijriebasse tjaelehte soptsestallemasse psykolåågen gåajka. Dannasinie vihkele dåaktarasse soptsestidh mejnie datne vaajveminie.

POLITIJE

Politijese maahtah irhkeme-aamhtesem bæjhkoehtidh. Dah mieriedieh mah gelkieh aamhtesem aelkedh goerehtalledh jallh mah lea båarastovveme. Jis leah seksuelle irhkemem dååjrehtamme maahtah politijese bæjkoehtidh jïh dah jis datnem vijriebasse viehkiehtieh dagkeren sæjjan gusnie dah dåastoehtieh olmetjh gïeh irhkemem dååjrehtamme. Politijen aaj telefovne mïsse maahtah ringkedh soptsestidh jis bïlleminie gie akt irhkemen nuelesne.

SÅJHTERH DPS

såjhtoem faala maam viehkiem daarpesjh; polikliniske soptsestallemh, dåehkieterapijh jïh årromem jïjjem biejjiem. Jis byjjes viehkiesysteemeste galka viehkiem åadtjodh dle tjuara dåaktere datnem dahka tjaeliehtidh.