Alma (69)

Alma (69)

Deejrim mij akt båajhtede, idtjim badth daejrieh mij. 30 jaepieh nahkin åvtelen guarkajim. Mov barkoe sujhtemesuerkesne lij, jïh ikth barkijitjåanghkosne lin aamhtesem digkedeminie seksuelle irhkeldh baernien bïjre. Hïehkesth guarkajahtjim, daam hip lim jïjtje dååjrehtamme! Dellie jïh desnie mov prosesse eelki.